Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Paper Soul

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor de praktijk Paper Soul en zijn toepasbaar op vaktherapie beeldend, sensorische integratie en persoonlijke begeleiding.
Deze voorwaarden zijn ook schriftelijk verkrijgbaar bij de Praktijk van Paper Soul op Sectie C, te Eindhoven

Kijk voor meer informatie over persoonsgegevens en privacy

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de NVBT, de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en deze vereniging is aangesloten bij de FVB, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de website van de FVB, maar kan ook opgevraagd worden bij Paper Soul.
 • De vaktherapeut is lid van de NVBT, de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en deze vereniging is aangesloten bij de FVB, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de website van de FVB, maar kan ook opgevraagd worden bij Paper Soul.

Behandeling

 • In de beginfase worden er behandel en of onderzoeksdoelen geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaatst waarin wordt gekeken of de therapie u of uw kind op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u gekeken wat de beste optie voor u of uw kind is.

Aanvulling bij behandeling van kinderen

prikkelverwerking
 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld en of een onderzoeksvraag gesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen 75 euro. Bekijk voor een uitgebreid overzicht bij de vergoedingen en tarieven van Paper Soul.
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de volgende verenigingen:
  Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie, aangesloten bij de FVB.
  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, NFG
  Bekijk het volledige overzicht van vakverenigingen en registraties onderaan de pagina.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • De betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.


Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden alle kosten in rekening gebracht.


Bij vragen of suggesties kan u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Contact Paper Soul